Stipendiater 2015

Maria Lampi

Hon är en utav framtidens svenska katastrofmedicinska forskare vilket vi inom Svensk Katastrofmedicinsk Förening vill vara med och uppmuntra, därmed tilldelas Maria Lampi SKMF stipendium på 5000 kr för hennes arbete som berör triagesystem.

Maria Lampi arbetar som nationell ATLS koordinator på Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping och verksam som doktorand vid Linköpings Universitet med ett forsknings- och avhandlingsarbete som heter:  ”Triage performance and the influence of education”.

SKMFs MOTIVERING:

Marias forskningsprojekt handlar om effekten av triagesystem, förmåga att ta korrekta triagebeslut både prehospitalt och på sjukhus men också gällande sjukvårdspersonals förmåga till triage före och efter utbildning. Två av studierna fokuserar på triage prehospitalt och är genomförda nationellt, varav de två pågående/kommande är av internationell karaktär där fokus är triage på sjukhus i miljöer där de dagliga behoven vida överstiger de befintliga sjukvårdsresurserna. Därav genomförs dessa studier i samarbete med ett sjukhus i Kenya.

SKMF stipendium ges därmed till Maria då hennes forskning handlar om katastrofmedicinens grundteser, att göra det bästa för de flesta i situationer med bristande resurser. Resultatet från forskningen kommer att vara ett viktigt bidrag till en ökad evidensbaserad kunskap gällande prioritering av skadade samt för huruvida vi ska kunna påstå att korrekt triage kan bidra till att rädda traumapatienters liv.

 

Martin Gerdin

Martin Gerdin arbetar som vikarierande underläkare på Huddinge Sjukhus och ska påbörja sin forskar AT. Han är också verksam som doktorand vid kunskapscentrum för katastrofmedicin, KI, Stockholm där disputationen är inplanerad den 3 oktober 2015.

Titel på Martins avhandling är:

Towards improved trauma care outcomes in India: predicting early mortality in adult trauma patients admitted to public university hospitals in urban India.

 

SKMFs MOTIVERING:

Martins forskningsprojekt är av internationell karaktär och pågår vid fem stora traumacenter i Indien. Målet med avhandlingsprojektet är att identifiera viktiga faktorer som kan förutsäga tidig död hos trauma patienten. Att i dessa resurssvaga miljöer kunna identifiera och förutsäga den eventuella risken för att avlida och därigenom bättre resursoptimera vården är den stora utmaningen.  Genom Martins forskning så kan resultatet komma att stödja den sjukvårdspersonal som står inför de allra svåraste av beslut och på det sättet kunna rädda så många traumapatienter som möjligt. Att utifrån en ökad evidensbaserad kunskap kunna prioritera rätt patient till rätt åtgärd och behandling i rätt tid är vad katastrofmedicin handlar om. Martin är en utav nästa generations svenska katastrofmedicinare vilket vi inom Svensk Katastrofmedicinsk Förening vill vara med och uppmuntra.

Martin Gerdin tilldelas därför Svensk Katastrofmedicinsk Förenings stipendium 2015 för sina insatser inom katastrofmedicinsk forskning och utveckling med ett tydligt internationellt perspektiv.

Posted in Aktiviteter, Nyheter, Stipendiater.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *