Stadgar

 1. Föreningen utgör en svensk sammanslutning av personer intresserade av katastrofmedicin. Härmed avses dels behandlingen av enskilda patienter under katastrofer eller andra förhållanden med otillräckliga eller överbelastade sjukvårdsresurser och extrema miljöförhållanden, dels hela sjukvårdssystemets funktion i motsvarande situationer vad avser organisation, utrustning, utbildning m.m.Till medlem kan antagas legitimerad läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för katastrofmedicinen närstående verksamhet.

 2. Föreningen utgör tillika Svenska läkaresällskapets sektion för katastrofmedicin.

  Föreningens ändamål är att främja den svenska katastrofmedicinens utveckling genom att stimulera forskning, metodutveckling och utbildning samt inhämtande och utbyte av kunskaper och erfarenheter.Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för katastrofmedicin ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller eljest handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektioner) i Sällskapet skall samråd ske.

 3. Ansökan om inval skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Ansökan skall åtföljas av rekommendationer från två medlemmar av föreningen.Minst hälften av styrelsens medlemmar skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet.

  Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem, som oaktat påminnelser av skattmästaren, ej under två år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

 4. Till hedersledamot kan sektionens årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för katastrofmedicinens utveckling.Föreningen kan på förslag därom kalla läkare eller annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

  Hedersledamot och korresponderande ledamot samt medlem som gått i pension är befriad från årsavgift.

 5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör och 2 övriga styrelseledamöter som väljes vid årsmötet. Styrelsen väljes för 2 år. Styrelsemedlem kan omväljas på samma post högst två gånger.

 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställan därom. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.Vid styrelsemöte skall, liksom vid föreningens sammanträden och årsmöten, protokoll föras, som justeras av ordföranden samt, vid styrelsemöte och sammanträden en, vid årsmöte två för tillfället valda justeringsmän.

  Beslut i ärende, som berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter, skall snarast delges Sällskapets nämnd.

 7. Förslag till val, som skall förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar varav minst två skall vara medlemmar av Svenska Läkaresällskapet. Valberedningen väljes för två år vid årsmötet.

 8. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden i januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum på dag som bestämmes av styrelsen. Därvid föredrages styrelsens årsberättelse och avgives revisionsberättelse, fastställes årsavgiftens storlek, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa. Dessa senare väljes för två år. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot av Sällskapet. Dessutom väljes valberedning. Uppgifter om sektionens funktionärer skall efter förättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

  Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst en månad i förväg. Kallelse skall innehålla föredragninglista samt valberedningens förslag till styrelseledamöter och andra förtroendemän.

  Fråga eller frågor som sektion skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

  Extra föreningsmöte må av styrelsen sammankallas när styrelsen så finner nödvändigt eller minst 10% av föreningens medlemmar så påkallar för att behandla uppgivet ärende.

 9. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller då den meningen, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

 10. Stadgeändring kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag till stadgeändring skall ske skriftligt och insändas till styrelsen minst 2 månader före årsmöte. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.

 11. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag till stadgeändring skall ske skriftligt och insändas till styrelsen minst 2 månader före årsmöte.Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.