Årsmötesprotokoll 2004-2008

Protokoll årsmöte

Datum: 2008-09-11, kl. 17.00
Plats: Hotell Gillet, Uppsala

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Ulla Hedström.
 2. Till mötesordförande valdes Ulla Hedström och Åsa Ljungquist valdes till mötessekreterare.
 3. justeringsmän och rösträknare valdes Jonas Holst och Håkan Lindberg.
 4. Årsmötet godkände kallelse för detta årsmöte och dagordning godkändes.
 5. Verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen för perioden 2007-08-30 till 2009-09-011, som utsänds till medlemmarna, godkändes utan närmare diskussion eller frågor.
  Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen
 6. Ekonomisk redovisning
  Föreningens bruttovinst för perioden är 98 000 men denna summa ska minskas med 32 000 kronor eftersom Södersjukhuset skickat avgiften för genomförda temadagar två gånger. Denna summa ska återbetalas under 2008. Några investeringar i fonder som diskuterades under förra årets årsmöte har inte genomförts p.g.a. konjunkturläget.
  Föreningen har 553 000 kronor på konton varav 32 000 kronor i stipendiefonden i övrigt se bilaga ekonomisk redovisning.
  Bilaga 2, ekonomisk redovisning.
 7. Revisorerna presentation av revision och revisionsberättelsen.
  Revisorerna redogör kort för revisionen och förordar ansvarsfrihet för styrelsen.
  Revisionsberättelse, se bilaga 3.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Valberedningens förslag
  Ulla Hedström omval till ordförande på 2 år.
  Åsa Ljungquist omval till sekreterare på 2 år.
  Lennart Malmström omval till webbmaster på 2 år.
  Claes Lindh omval till ledamot på 2 år.
  Birgitta Westberg valdes till ledamot på 2 år.
  Anita Mohall valdes till ledamot på 2 år.
  Lennart Malmström föreslår Hans Ivarsson till webbmaster med anledning av att administrationen av ny webbsida sköts från Skåne.
  Årsmötet valde samtliga enligt valberednings förslag med undantag för webbmaster. Till webbmaster valdes Hans Ivarsson på 2 år.
 10. Val av revisor och revisorsuppleant
  Årsmötet valde Håkan Lindberg till revisor på 2 år.
  Årsmötet valde Per-Olof Michel till revisorsuppleant på 2 år.
 11. Val av två ledamöter till valberedningen
  Styrelsens föreslår att Ludde Riddez och Staffan Törngren till ledamöter i valberedningen på 2 år.
  Årsmötet valde enligt styrelsens förslag.
 12. Beslut om temadagar 2009 och 2010
  Temadagar 2009, styrelsen redovisar sin diskussion om att det är svårt att få deltagare till temadagarna på grund av att utbudet för konferenser är stort. Ett förslag är att genomföra temadagarna tillsammans med något annat arrangemang, t.ex. FLISA. Årsmötet beslutar att 2009 genomförs föreningens årsmötet i samband med FLISA:s konferens i Göteborg. Vidare påpekar styrelsen att årsmötet måste flyttas tillbaks till första halvåret enligt föreningens stadgar. 2010 kommer årsmöte och temadagar genomföras under första halvåret. Styrelsen får i uppdrag att börja arbeta med planering för detta möte.
 13. Medlemsavgift för 2009
  Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2009 förblir oförändrad, 250 kronor.
 14. Akuttjournalen
  Lennart Malmström redogör för den förändring som genomförts med Akuttjournalen. Från och med juli 2008 delas tidningen i två delar, en engelskspråkig och rent vetenskaplig online tidskrift – The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicin, och en populärvetenskaplig – Scandinavian Update magazine som planeras att ges ut i pappersform. Den senare finns att tillgå på Internet från 20080715. Kostnader för nya Akuttjournalen beräknas till 250 för 4 nummer/år. Styrelsen anser att denna kostnad är för hög. I stället föreslå styrelsen att nya webbsidan används aktivt av både styrelsen och medlemmarna.
  Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag.
 15. Stipendium
  Styrelsen har beslutat att 2009 års stipendium på 5000 kronor, vilket också är det första stipendium som utdelas, går till Rebecca Forsberg, Umeå. Rebecca är sjuksköterska och anställd som projektledare på Socialstyrelsens kunskapscentrum i Umeå. Rebecca har skrivit kunskapsdokumentet Tågincidenter som ger flera “aha-upplevelser” och uppslag till förbättringar på många plan och inte minst inom katastrofmedicin. Dokumentet belyser säkerhetstänkande och tekniska svårigheter vid räddningsarbetet vid tågolyckor. Länk till kunskapsdokumentet kommer att finnas på SKMF:s webbplats.
 16. Övriga frågor
  – Hans Ivarsson presenterar föreningens nya webb-sida, den nya adressen är www.skmf.org. Den gamla webbsidan släcks ner inom kort men det kommer att finnas en länk/hänvisning på gamla sidan under en period.
  – Medlemsrekrytering, styrelsen får i uppdrag att ta fram material för nyrekrytering.
 17. Mötet avslutas
Ulla Hedström
Mötesordförande
Åsa Ljungquist
Mötessekreterare
Jonas Holst
Justeringsman
Håkan Lindberg
Justeringsman

SKMF
Svensk katastrofmedicinsk förening

Protokoll från årsmöte den 30 augusti 2007, kl. 17.30
Hotell Arken, Göteborg

Antal närvarande medlemmar: 50 st, se bilaga 1, deltagarförteckning

 1. Mötet öppnades av föreningens styrelseordförande Ulla Hedström.
 2. Till mötesordförande valdes Ulla Hedström och mötessekreterare
  valdes Åsa Ljungquist.
 3. Årsmötet valde Loise Riddez och Lennart Malmström till justeringsmän
  och rösträknare.
 4. Årsmötets kallelse och dagordning godkändes.
 5. Verksamhetsberättelse för 2006
  Ulla Hedström redogjorde kort för verksamhetsberättelsen och denna godkändes av årsmötet. Verksamhetsberättelse, se bilaga 2.
 6. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2006
  Kassören redogör för föreningens ekonomi. Föreningens resultat för 2007 blev
  58 900 kronor. Övrig information finns i bilaga 3. Kassören ber om tydlighet vid betalning av medlemsavgiften, för vem summan avser.
 7. Revisorernas redogörelse och ansvarsfrihet för styrelsen
  revisionen avser verksamhetsåret 2006, se bilaga 4.
 8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2006.
 9. Val av styrelsemedlemmar
  Valberedningens förslag:
  Vice ordförande Dan Gryth, väljs på 2 år
  Kassör Hans Ivarsson, väljs på 2 år
  Redaktör Lennart Malmström, väljs på 2 år
  Ledamot Noomi Jonsson, fyllnadsval på 1 år.
  Årsmötet valde styrelsemedlemmar utifrån valberedningens förslag.
 10. Val av revisorer
  Valberedningen föreslog omval av Jonas Holst på två år. Årsmötet valde Jonas Holst till revisor på två år.
 11. Val av valberedning
  Nyval om ordförande i valberedning, styrelsens förslag är Helena Unger. Årsmötet valde Helena Unger till ordförande i valberedningen.
 12. Temadagar 2008 och föreningens 20-årsjubileum.
  Styrelsens förslag till arrangörer och plats är Umeå, förslaget godtogs av årsmötet.
 13. Medlemsavgift för 2007 och 2008
  Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2007 och 2008 förblir 250 kronor per år.
 14. Beslut om ny logo type för föreningen
  Hans Ivarsson presenterar ett förslag på ny logo type. Efter utträdet ur nordisk katastrofmedicinsk förening känns inte den nordiska logo typen rätt. Det presenterade förslaget kommer att finnas i några variationer dels i färg och dels i gråskala. Vidare föreslås logo typen finnas i en svensk och en engelsk version samt en mindre variant som kan användas för tryck på t.ex. tröja.
  Årsmötet beslutade att föreningen byter logo type till den som presenteras av Hans Ivarsson.
 15. Utnämning av hedersmedlemmar
  Styrelsen föreslår Annika Hedelin, Ulf Björnstig och Per Örtenvall,
  Årsmötet biföll detta förslag.
 16. Beslut om regler för stipendium
  Lennart Malmström presenterar ett förslag på regler för stipendium,
  Årsmötet beslutar att anta föreslagna regler för stipendium.
  Reglerna kommer att läggas ut på webb-platsen.
 17. Övriga frågor
  Revisorerna har tre frågor/information:
  – Kassören har frågat revisorerna om möjligheten att lägga en del av föreningens tillgångar i en lågriskfond. Revisorerna bifaller detta men vill diskutera frågan på årsmötet. Årsmötet godkänner att en del av tillgångarna läggs i fond. Dock påpekas att fonden ska ha låg risk och god återbäring samt att kassören anlitar professionell kompetens vid val av fond,
  – Frågan om föreningen ska betala skatt förtydligades. I nuläget anser revisorerna att föreningen ska betala skatt eftersom den inte kan anses som en ideell allmännyttig förening. En sådan föreningen är öppen för alla, SKMF är inte öppen för allmänheten utan endast för en grupp med speciellt intresse i katastrofmedicin.
  – Hemsidan,  revisorerna föreslår byte av namn och domän från nuvarande till SKMFT.se till SKMF.nu eller SKMF.com för att göra det lättare att hitta till hemsidan.
  Lennart Malmström, webb-master, berättar historien bakom SKMFT.se och instämmer i att byte av adress är motiverat. Hans Ivarsson redogör för förändringsarbetet, om den går att göra interaktiv mm. Förslaget är att ta hjälp med förändringsarbetet av extern konsult. Årsmötet beslutar att styrelsen går vidare i frågan.Kaare Brandsjö föreslår att en minnesskrift skrivs till årsmötet. Annika Hedelin åtar sig uppdraget men önskar hjälp av några som varit aktiva i föreningen..

  Förslag att till nästa årsmöte ta fram en piketröja med föreningens nya logo type.

 18. Mötet avslutas.

Ulla Hedström
Mötesordförande

Åsa Ljungquist
Mötessekreterare

Luis Riddez
Justeringsman

Lennart Malmström
Justeringsman


SKMF
Svensk katastrofmedicinsk förening

Protokoll från SKMF:s årsmöte 18 maj 2006
SÖS, Stockholm

 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Per Örtenwall. Lista sändes runt för närvarande medlemmar att teckna sin närvaro på.
 2. Per Örtenwall valdes till ordförande för mötet och Ulf Björnstig till sekreterare.
 3. Bo Söderström och Håkan Lindberg valdes att justera årsmötesprotokollet.
 4. Kallelsen godkändes.
 5. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
 6. Ekonomisk redovisning för år 2005 visar att föreningen vid årsskiftet 05/06 hade 355 medlemmar, vilket är en ökning med 49 personer sedan föregående årsskifte. Kassabehållningen 31/12 2005 var 376 131 kronor.Budget för år 2006 presenterades med kommentaren att intäkterna kan förväntas bli något större, exempelvis kan medel komma från EPS-kongressen (ca 20 000 kr).
  Fil: Budget 2006
 7. Ulla Hedström, revisor, föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 8. Följande personer valdes till styrelsen vid detta årsmöte:
  ordförande Ulla Hedström (2 år) nyval
  sekreterare Åsa Ljungkvist (2 år) nyval
  redaktör och webbmaster Lennart Malmström (2 år) omval
  övrig ledamot Anders Rüter (2 år) omval
  övrig ledamot Claes Lindh (2 år) nyval
  övrig ledamot Helge Brändström (2 år) nyval
 9. Revisorer:
  Jonas Holst, vald till 2007 sedan tidigare.
  Håkan Lindberg, vald till 2008 (nyval).Revisorssuppleat: PO Michel vald till 2008 (nyval).
 10. Till valberedning valdes Helana Unger (1 år; sammankallande), Louis Riddez (2 år), Per Kulling (2 år).
 11. Beslutas att temadagarna år 2007 skall gå av stapeln i Göteborg. Annonseras att Umeå eventuellt står på tur för 2008.
 12. Beslutas att medlemsavgiften för 2006 skall hållas oförändrad på 250 kronor.
 13. Beslutas att SKMF avbryter sitt medlemskap i NKMF. Nya styrelsen får i uppdrag att handlägga frågan och ta en direktkontakt med WADEM för etablerandet av direktkontakt.
 14. Övriga frågor. Skattmästare Hans Ivarsson tog upp frågan om fakturering av medlemsavgifter, som uppenbarligen blivit utomordentligt krångligt, eftersom många landsting infört ett komplicerat system. Ett medlemsförslag var att man betalar själv till SKMF och eventuellt sekundärt tar ut detta utlägg från arbetsgivaren, så slipper föreningen engagera sig i att skriva olika fakturor. Årsmötet beslutar att nya styrelsen handlägger frågan.Frågan uppkom om att ha International Journal of Disaster Medicine som medlemstidskrift. Meddelades att årsmötet tidigare beslutat i denna fråga och att Akuttjournalen är medlemstidskrift, men att föreningen arbetar på att få fram ett rabatterat medlemspris på International Journal of Disaster Medicine.

  Föreslogs utökade PR aktiviteter för SKMF för att skaffa fler medlemmar. Bland annat borde man ta fram en broschyr som kan delas ut. Årsmötet beslutade att nya styrelsen handlägger frågan.

 15. Mötet avslutades.

Ulf Björnstig
Sekreterare

Justeringsmän
Bo Söderström, Håkan Lindberg


Svensk Katastrofmedicinsk Förening
Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2005

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande Per Örtenwall (vald till årsmötet 2006)
Vice ordförande Dan Gryth (vald till årsmötet 2007)
Sekreterare Ulf Björnstig (vald till årsmötet 2006)
Skattmästare Hans Ivarsson (vald till årsmötet 2007)
Redaktör Lennart Malmström (vald till årsmötet 2007)
Övriga ledamöter Anders Ruter (vald till årsmötet 2006)
Per-Olof Michel (vald till årsmötet 2006)

Styrelsen har under året fram till nästa årsmöte adjungerat följande medlemmar till styrelsen:
Göran Brodén
Annika Hedelin
Åke Jakobsson

Revisorer
Jonas Holst (vald till årsmötet 2007)
Ulla Hedström (vald till årsmötet 2006; fyllnadsval)
Revisorssuppleant Håkan Lindberg (vald till årsmötet 2007)

Valberedning
Helena Unger (vald till årsmötet 2006)
Per Kulling (vald till årsmötet 2006)
Louis Riddez (vald till årsmötet 2006)

Sammanträden
Styrelsen har haft haft två protokollförda sammanträden under år 2005. Styrelsen har därutöver haft informella kontakter i olika frågor.

Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet
SKMF är associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet. Jonas Holst har varit SKMF:s representant i SLS fullmäktige.

Representanter i NKMF
Per Örtenwall och Jonas Holst har varit SKMF:s representanter i Nordisk Katastrofmedicinsk Förening.

Medlemsantal
Den 31 december 2005 hade föreningen 355 betalande medlemmar. Behållningen i föreningens kassa var drygt 376.000 kronor.

Medlemsförmåner
Medlemmar i föreningen får Akuttjournalen som medlemsförmån.

Hemsida
Föreningens hemsida finns på adressen www.skmft.se. Lennart Malmström, vår webbmaster har gjort ett förtjänstfullt arbete med att få igång hemsidan, skaffa bidragsgivare, samt hålla informationen aktuell. Protokoll och kallelse till årsmöte återfinns bl.a. på hemsidan.

Verksamhet SKMF har under året publicerat artiklar inom det katastrofmedicinska området i medlemstidskriften Akuttjournalen. Inom styrelsen har diskuterats formerna för hur forskning och spridning av reslutat inom ämnesområdet skall kunna uppmuntras bl.a. med ett stipendium avseende vetenskaplig skrift. Nya stadgarna gäller från föregående årsmöte, varför styrelsens sammansättning f.o.m. årsmötet 2006 helt skall ha anpassats till de nya stadgarna.
SKMF:s styrelse 2006-

Per Örtenwall
Dan Gryth
Ulf Björnstig
Hans Ivarsson
Anders Ruter
Per-Olof Michel


Till Stockholm 2006-05-14 Årsmötet
Sveriges Katastrofmedicinska förening

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat föreningens räkenskaper, årsredovisningen och styrelsens förvaltning för år 2005, genom att ta del av föreningens fakturor, avstämning av balansräkningen, kontrollräkning av föreningens avgifter samt genomföra andra kontrollavstämningar.

Enligt vår bedömning har styrelsen följt föreningens stadgar och redovisat ekonomin tydligt och korrekt. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, och att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Stockholm som ovan
Ulla Hedström

Jonas Holst


Årsmöte 13/10 2005

 1. Mötet öppnades
 2. Per Örtenwall valdes till ordförande ulf Björnstig till sekr
 3. Hans Ivarsson och Ingrid Björklund valdes att justera dagens protokoll
 4. Kallelsen godkändes
 5. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes
 6. Skattmästaren gav en ekonomisk redovisning per den 31/12 2004. Föreningen hade då 307 medlemmar.Kassabehållningen var 325.216 kr. I en medlemsdrive 2005 fick föreningen 62 nya medlemmar så att föreningen hade 348 betalande medlemmar 13/10 2005.
 7. Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet enl revisorernas rekommendationer
 8. De nya stadgarna som för första gången antagits vid föregående årsmöte konfirmerades i sin helhet vid dagens möte
 9. Val av styrelse: Till vice ordf Dan Gryth. Till skattmästare Hans Ivarsson. Till redaktör Lennart Malmström Alla valdes på två år till årsmötet 2007
 10. Till revisorer valdes Jonas Holst(2år) Ulla Hedström (1år) Till suppleant Håkan Lindberg
 11. Valberedningen forsätter till nästa årsmöte
 12. Arrangörerna genom Lennart Malmström för temadagarna 2006 18-19 maj i Stockholm informerade om ämne och arrangemang Temat blir internationella katastrofer som berör Sverige. En trevlig info.broschyr utdelades
 13. Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr per år
 14. Övriga frågor: Per Kulling meddelade att WADEM har differentierat medlemsavgiften från USD 150 och nedåt,beroende på vilken kategori av medlem man tillhör. En sektion för sjuksköterskor har inrättats med fokus på utvecklingsländer. Per Kulling redogjorde också för inrättandet av “chapters”inom WADEM
  Bo Söderström och Jonas Holst utsågs till hedersmedlemmar i SKMFT som erkänsla för lånvarig och dedikerad tjänst inom styrelsen
 15. Mötet avslutades

2004.09.01

SKMFT
Valberedningen

Uppdrag Namn Invald 2004 2005 2006

Ordf Per Örtenvall 2000 val val
V.ordf (Jonas Holst) 1999 val
Sekr Ulf Björnstig 2000 val val
Skattm (Bo Söderström) 2000 val
Redakt (Paul Kongstad) 2001 val
Övr.ledm Anders Ruter 2002 val val
Övr.ledm Per-Olof Michel 2000 val val

Namn inom parentes är valda 2003 på två år.

Revisorer

Gunnar Öhlèn 1999
Katarina Hult-Langton 1999

Suppleant
Håkan Lindberg 2003

Helena Unger

Per Kulling

Louis Riddez


Verksamhetsberättelse år 2004

SKMF har övergått till att ha verksamhetsår lika med kalenderår. Därför redovisas här verksamhetsåret 2004.

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:

Ordf. Per Örtenwall Vald till årsmötet 2006
Vice.ordf. Jonas Holst 2005
Sekr. Ulf Björnstig 2006
Skattm. Bo Söderström 2005
Övr.led. Anders Ruter 2006
Per-Olof Michel 2006

Adjung.led. Göran Brodén
Annika Hedelin
Åke Jakobsson

Redaktör Paul Kongstad 2005

Revisorer Gunnar Öhlèn 2006
Katarina Hulth-Langton 2006

Revisorssuppl. Håkan Lindberg 2006

Valberedning Helena Unger 2006
Per Kulling 2006
Louis Riddez 2006

Sammanträden Styrelsen har haft sammanlagt två protokollförda sammanträden under 2004. Styrelsen har därutöver haft informella kontakter i olika frågor. Webbmaster Lennart Malmström har varit adjungerad till styrelsen.

Medlemskap i Sv.Läkaresällskap SKMF är associerad medlem i Sv. Läkaresällskapet. Jonas Holst har varit SKMF:s repr. i SLS fullmäktige

Repr. i NKMF Per Örtenwall och Jonas Holst har varit SKMF:s representanter i Nordisk Katastrofmed.Förening. NKMF arrangerade Nordiska Katastrofmedicinska Kongressen i Oslo juni 2004

Medlemstal Den 31dec 2004 hade föreningen 304 betalande medlemmar. Behållningen i föreningens kassa var drygt 300 000 kr

Medlemsförmåner Medl. i föreningen erhåller Akutjournalen

Hemsida Föreningens hemsida finns på www.skmft.se Lennart Malmström vår webbmaster har gjort ett förtjänstfullt arbete med att få igång hemsidan,skaffa bidragsgivare samt hålla informationen aktuell.

Verksamhet SKMF har under året publicerat artiklar inom det katastrofmedicinska området i medlemstidskriften Akutjournalen. Inom styrelsen har diskuterats formerna för hur forskning och spridning av resultat inom ämnesområdet skall kunna uppmuntras. Formerna för hur föreningen skall kunna förnyas och utvecklas har resulterat i förslag om stadgeändringar, vilka för att bli giltiga kräver beslut på innevarande års medlemsmöte.

SKMF:s styrelse
Göteborg 2005-08-20


Protokoll Årsmöte SKMF 23 sept 2004

 1. Mötet öppnades av mötets ordf. Närvarolista upprättades genom att närvarande antecknade sig på lista som sändes runt.
 2. Per Örtenwall valdes till ordf. för mötet. Ulf Björnstig valdes till sekr.
 3. Justeringsmän Håkan Lindberg och Per Kulling
 4. Kallelsen godkändes
 5. Verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes
 6. Kassören Bo Söderström lämnade rapport över medlemsantalets utveckling och en ekonomisk rapport per den 31/12 2003. Vid årsskiftet hade föreningen 337 medlemmar. Detta antal har genom avgång och att icke betalande medlemmar avförts minskat till 307 aktiva medl. Kontoställning per den 31/12 2003 var 321 959:66. Den ekonomiska ställningen idag är ungefär densamma.
 7. Revisionsberättelse föredrogs mötet tillstyrkte att styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2003Valberedningens förslag till styrelse accepterades. Detta innebar att följande styrelsemedlemmar valdes på två år: Ordf. Per Örtenwall, Sekr. Ulf Björnstig samt övriga ledamöter Anders Ruter och Per-Olof Michel.Samtliga av dessa är invalda år 2000 utom Anders Ruter som valdes 2002
 8. Valberedningens förslag vad gäller revisorer accepterades vilket innebar omval av Gunnar Öhlén och Katarina Hult-Langton Till suppleant valdes Håkan Lindberg. De valda revisorerna har innehaft denna post sedan 1999 medan suppleanten har haft denna post sedan 2003
 9. Till ny valberedning valdes : Per Kulling, Louis Riddez, Helena Unger(sammankallande)
 10. SKMF.s temadagar/kongress ordnas 2005 av region Skåne. Tidpunkten meddelas av arrangören-troligast hösten 2005. Stockholm arrangerar mötet 2006
 11. Förslag till nya stadgar diskuterades. Årsmötet föreslog vissa ändringar och med dessa godtogs förslaget.Detta förslag skall för att träda i kraft konfirmeras av årsmötet 2005.
 12. Diskuterades ev samarbete med FLISA i samband med temadagarna 2006. Frågan hänsköts till handläggning av styrelsen
 13. Eventuell pren på Int.Journ.of Disaster Medicine diskuterades. Beslutades att styrelsen får i uppdrag attverka för ett förmånligt avtal för enskilda medlemmar, någon tvångsanslutning av samtliga medl.ansåg mötet ej lämpligt.
 14. Medl.avg bestämdes till 250 kr vilket inkl.Akutjournalen
 15. Styrelsen framförde ett förslag till årsmötet att SKMF skall dela ut ett pris på 5000 kr för värdefull katastrofmedicinsk skrift. Olika kriterier diskuterades. Beslutades att hänskjuta till styrelsen att komma med förslag. Skattmästaren framförde att om fören.ekonomi skulle bli ansträngd får detta beslut omprövas.
 16. Diskuterades hur man bäst rekryterar yngre personer till den katastrofmed.verksamheten. Styrelsen får i uppdrag att utveckla frågan
 17. Mötet avslutades

Ulf Björnstig sekr

Per Örtenwall ordf,

Per Kulling

Håkan Lindberg