Om SKMF

Svensk Katastrofmedicinsk Förening (SKMF) bildades 1988 av och för personer intresserade av katastrofmedicinska frågor. Under 90-talet inträffade i Sverige flera allvarliga händelser såsom branden på Scandinavian Star 1990, Estonia-katastrofen 1994 och diskoteksbranden i Göteborg 1998. Erfarenheterna efter tsunamikatastrofen i Thailand 2004 dessutom på det stora behovet av samordning och samverkan även vid händelser i andra länder. En händelse idag involverar ett betydande antal olika aktörer, vilket innebär att många sektorsövergripande frågor måste hanteras i samverkan för att åstadkomma en lyckad insats. Erfarenheterna av dessa händelser bidrog således till att ett flertal förändringar vad avser samhällets organisation ägde rum. En helt ny lagstiftning för att bättre säkerställa vår krisberedskap togs även fram, där katastrofmedicinska frågor ingår. Offentliga sektorer har sedan dess avreglerats och samhällsviktiga verksamheter drivs nu av alltfler aktörer och i större omfattning i privat regi.

Katastrofmedicin är en den del av den medicinska vetenskapen som studerar, undervisar, utvecklar och utvärderar metoder för att bedriva hälso- och sjukvård på effektivast möjliga sätt i situationer med bristande resurser. Katastrofmedicin utgår från de drabbades perspektiv (fysiskt- och psykiskt trauma) men även utifrån hur hälso- och sjukvården direkt påverkas eller kan komma att påverkas vid olika typer av händelser. Den övergripande målsättningen är inom katastrofmedicinen att skapa förmågor till att upprätthålla medicinsk kvalitet så långt det är möjligt. Det katastrofmedicinska perspektivet inkluderar åtgärder före, under och efter en händelse i syfte att minimera konsekvenserna för de drabbade samt för samhället i stort. Genom ett ökat tvärvetenskapligt angreppssätt inom katastrofmedicinsk forskning, utveckling och utvärdering är idag även det mer samhällsövergripande perspektivet integrerat i katastrofmedicin.

Ämnet inkluderar därför bl.a:

 • Samhällets responssystem/ kris- och katastrofmedicinsk beredskap
 • Allvarlig/extraordinär händelse och katastrof
 • Ledningsmetodik, ledningsstöd
 • Inriktning, samordning och samverkan
 • Organisation, logistik och resursoptimering
 • Kvalificerat medicinskt beslutsfattande under press
 • Prioritering och triage inkluderat etiska frågeställningar
 • Medicinsk dataöverföring, rapporter och lägesbilder
 • Medicinskt omhändertagande och interventioner
 • Förändrad metodik vid resursbrist i förhållande till behov
 • Krisstöd och individens reaktion på trauma
 • Informationshantering
 • Kvalitetssäkring
 • Förmågor
 • Hantering av skadehändelser inom t.ex. offentliga transportmedel (buss, tåg, båt, flyg)
 • Händelser med farliga ämnen
 • Smitta och naturkatastrofer
 • Vädervarningar

Alla som är intresserade av frågor inom det katastrofmedicinska fältet är välkommen att bli medlem i föreningen. Föreningens mål är att främja utvecklingen inom området genom att stimulera forskning, metodutveckling, utbildning och övning samt verka för utbyte av kunskaper och erfarenheter. För att stimulera och stödja denna utveckling arbetar vi bl.a. med:

 • Årliga temadagar med fokus på angelägna ämnen med katastrofmedicinsk anknytning
 • SKMF styrelse utser årligen stipendiat(er) som oftast är i början av sin karriär, som bidragit till det katastrofmedicinska fältets utveckling
 • Utdelning av stipendier för deltagande i t.ex. nationella eller internationella konferenser alternativt forskningsvistelser
 • Bistår med assistans vad gäller bl.a. expertkunskap inom olika områden, förmedlar kontakter samt upplyser om uppsatsämnen